burtu.se

Solna kyrkogård 26/5 1853

Solna OIb:1 (1704-1935)
[SE/SSA/1564]


Förtekning på minnesvårdar å Solna kyrkogård, den 26 maj 1853.

Monumenten norr om kyrkan framåt wästra kyrkogårdsporten
I nordöstra hörnet

I raden12ne grafstenar, hwilka förenas genom en mindre mellanliggande sten, i hwilken en jemskiva är färlad, der 2ne händer i brons sammansluta sig till handslag. På jemskivan stå namnen N. A. Cronstedt och M. H. Ahlströmer.
å norra stenen stå
Och när vid vännens graf till slut
Den lilla vännen gråtit ut
Så vet jag att i samma ro
Vi skole bo
Som lefde här af samma tro
å södra stenen stå
Du hvid!(?) denna helgedom vakta
Omslut den så vänligt, så sakta
Det ädla du trycker i famnen
Det är af den älskade hamnen
1sta raden2En minnesvård af slipad granit med en porfyr urna öfverst. Inskrift Bengt Reinhold Geyer
samma rad3En sandstens-minnesvård. Inskriften: Kramhandlaren G. Berg, f. 12 Okt. 1780 död den 11 april 1826. Saknad af maka och barn.
s. r.4Ett brunt marmamonument. Inskriften: Bernhard Gustaf Berkow död 26/4 1828.
II raden1En gråsten, i hvars urholkning läsa Choræus
samma rad2Ett hugget gråstens minnesvård med namnet Conrad Wensel. å andra sidan född 1767, död 1806.
III raden1Ett brunt marmorminnesvård öfverst en stjerna med strålar. Inskriften: Här hvilar Konungens troman, Commendör Capten och Riddaren Välborne Johan Christer Blomstedt, född i Finland d. 23 november 1775, död på Carlberg d. 26 aug 1831.
Ps. 491. v. 2 och 3.
samma rad2Ett granitkors, upburet af mellanstycke och fot. Inskriften: G. G. Ingelman
IV raden1Ett mindre hvitt marmormonument med inskrift: Maria. Under står:
Endast barnet lyfter ingen
Ledigt up mot ljusets verld
Ostördt utaf verlden, tingen
Gör det lätt sin himmelsfärd.
s. r.2Ett måladt jernkors. Inskrift: Cadetten Thure Åkerlund, född 10 Aug 1821, död d. 4 Junii 1841.
V raden1En på innersta sidan glattad gråsten. Inskriften: Pehr W. Tholander, död d. 15 November 1815. Kring stenens kant: hans vänner reste stenen år 1819.
2En marmor-minnesvård. Öfverst en stjernklase i gull. Inskriften: Här hvilar Henrik Gahn född d 1 Januarii 1746, död den 6 Feb. 1816. och sonen Wolter Gahn, f. d. 22 Feb. 1784, död d. 31 mars 1820.
VI raden1Ett jernkors. Inskriften: Hjalmar Georgii
s. r.2Ett mindre marmormonument, stympadt i södra hörnet. Inskriften: Cadetten Gustaf Berlin, född i Lund d. 12 april 1797 d. den 25 Dec. 1816. Es. 38. 12.
VII raden1Ett brunt sandstens-minnesvård. Inskriften: Minne af Cadetten A. N. Berg, f. den 12 maj 1810, död den 15 aug. 1827.
samma rad2bredvid sacristigan. Ett grönspräkligt marmormonument. Öfverst Nordstjernan i förgylld brons. I miten: en ormfläta i grön brons, inom hvilken står namnet B. Omsell. Å andra sidan: Maka, barn och barnbarn reste stenen.
VIII raden1En minnesvård i brun marmor. Inskrift: Ordens Juveleraren Isaac Malmberg f. d. 28 Jan. 1774, död d. 8 november 1824.
samma rad2Ett jernkors med namnet Otto
IX raden1Ett monument af hvitspräcklig marmor. Inskrift: Johan Peter Törner, f. 1768 död 1844 och dess k. maka H. C. Törner f. 1782, död 1850.
X raden1Ett grönspräckligt marmormonument. Inskriften: Carl Adolf(?) Öhrström. Kungl. Stallmästare och Riddare.
XI raden1Gråstensmonument i pyramidalisk form. Öfverst en nordstjerna. Inskriften: C. G. Wallman f. d. 1767 död 1825.
Den aflidne Cancelli Rådet, Lector vid Krigs Akademien C. G. Wallman var en utmärkt läng och (?) i (?) proportionerad man. Monumentet skall vara af samma långd, som den aflidne i lifstiden varit.
XII raden1Ett grönt marmakors, upburet på en lika hög sockel. Inskriften: Apothekaren Carlssons kära maka C. M. Ståhlén, f. 19/1 1792 död 21/3 1827.
s. rad2Inom samma stakett inneslutna 3ne bruna marmormonument på låga granitsaklar. På det norra monumentet står ristadt: här hvilar majoren Gustaf Brandel, född i Algier d. 19 Jan 1776, död i Stockholm den 10de maj 1820. Hans lefnad helgade åt vänskapen, det goda, det sköna. Åt hans minne helgar vänskapen denna vård.
Å det understa monumentet står: Här hvilar Generalconsuln i Allgier Henrik Gottfrid Brandel, f. d. 1 febr 1739, död d. 19 februarii 1828. Menniskovän, älskad make, god (?) egnade han sin nära 100 åriga lefnad åt (?) (?), åt vetenskap, (?) vänskap och dygd. Tacksamma barn reste stenen.
Å södra monumentet läser: Här hvilar svenske meniskan(?) i Berlin, Commendören af K. N. O. m m. Genserik Brandel, f. i Algier d. 5 Dec. 1782 död i Berlin den 16de Dec. 1833. Han egnade sin verksamma lefnad åt Fosterlandet i hvars jord han önskade återförenas med dem, som varit honom kärast i lifvet.
den samma3Ett granitmonument med namnet Jakob Berzelius, f. d. 20 aug. 1779 död den 8 aug. 1848. Ps B. No 482 v. 5 och 6.
XIII raden1Ett kors af gråsten, upburet af mellanstycke och sockel. Inskriften: Grosshandlaren Brukspatronen R. K. N. O. Johan Schön f. d. 20 Julii 1781, död den 18 november 1849
2En minnesvård af brun marmor Inskriften: Clara Maria Benedickt, f. d. 19 maj 1820, död d. 7 nov. 1837. Du är ej borta, sofver blott i modrens famn, som föregått och vinkar oss, som lefva qvar, Fader Gud om oss beslutet har.
XIV1Ett monument af grönspräcklig marmor med ett litet korss öfverst. Inskriften: Nils Hartman, f. 1774, död 1844. Sv. Ps. B. 28. 7.
XV1En mindre brun marmorsten utan sockel. Inskriften: här hvilar G. N. Hartman, f. 16 okt. 1807, död d. 6 aug. 1817.
s. r.2Fyra mindre grafstenar inom ett jernstakett. På den första läses: Grosshandladen J Schöns älskade maka Christina Eleonora Bratt, f. 23 aug. 1785 död d. 1 jan. 1826. På den andra: Martin Theodor Schön f. d. 9 nov. 1820, död d. 6 julii 1822.
En engel redan här i tiden, Gick han till englars rätta hem.
På den 3dje Adelaide Elisabeth Peyron, född Schön, f. d. 4 maj 1808, död d. 18 jan. 1837. Wår wän sofver.
På den fjerde: Oscar L. E. Peyron f. d. 23 oct. 1834, död d. 27 jan. 1836 och dess broder Arthur Edvard Claes, f. d. 14 jan, död d. 1 feb. 1834.
s. r.3En kanon med Ryska vapnet i förgyld brons samt ett förgylt f(?) ristadt kors. Under vapnet läser: Apolinari Spafanist(?) Capten vid Kejserl. Ryska (?) (?)dane artilleri, f 29/9 07; d 19/5 37. På sockeln: Minnet restes af vänner
s. r.4En colossal, bruten gråsten med Ryska Vapnet. Inskriften
D. M.
Petri Comitis A. Suchtelen
S. M. Rossicae
Summi Excercituum Praefecti
Nati MDCCLI
Denati MDCCCXXXVI
Hic Etiam Conditus Est
Frater ilius Roch. A. Suchtelen
XVI1En liten grafsten Inskriften: Johan Fredrik Morsing, 5 mdr 25 dagar gammal, d. 6 Junii 1823.
2Ett granitmonument Inskrift: här förenas stoftet af Ledamoten i hyrkusk societeten Anders Sjölander, f. d. 17 nov. 1764, d. d. 30 dec. 1825 och dess k. maka Carol. Ulrika Cath. Thim, f. d. 2 aug 1779, död d. 25 sept 1828. Han, som alt i hägnad tar, har ock dem i sitt förvar.
XVII1En minnesvård af brun sten; öfverst en urna. Bröstbild omgifven af 7 stjernor i brons. Inskrift O. Schwartz, f. 1760, d. 1818.
XVIII1Ett kors af gråsten med inskrift: här hvilar Commissarien i R. H. S. Riksgäldscontor, herr Johan Kindelius, stilla afliden i Stockholm d. 27 maj 1821 i en ålder af 61 år, 5 mdr, 23 dagar. Å baksida står: Sej ofta til din tysta boning går och vid ditt stoft min tanke sig då hvilar. Välsignad var Du! Din maka dig begråter. Min själ dock tröstad är. Her Gud vi råkas åter.
s. r.2Ett monument af brun marmor Inskrift: Carl Stenhammar
XIX1Ett monument af brun marmor. Efter Johan Henrik Bergman, handlande i Stockholm, f. 6 aug 1765, d. d. 6 Julii 1819, förvaras(?) här stoftet.
s. r.2Ett monument af granit. Inskrift M. S., f. d. 19 april 1793, död den 12 Dec 1841. Af hennes barn och vänner.
XX1Ett högrest monument af brons i form af en Göthisk porlab med inskrift här hvilar f. d. Secreteraren vid hölländska Legationen, herr Philip Jakob Merius, f. i Amsterdam d. 15 Okt 1757, död i Stokholm d. 2 aug 1827 och hans k. maka, Fru Alida Koopman, f. i Amsterdam d. 15 april 1757, död i Stockholm d. 26 april 1850. Enkefru M. Collart, f. van Egerats, död i Stockholm d. 31 Jan 1838 65 år, 10 m. och 23 d. gammal, har jemväl här sin hvilostad.
Å andra sidan: monumentet och grafven underhålls framgent af Solna församlings kyrka, som i sådant afseende erhållit en donation år 1850.
s. r.2Ett kors af tackjern, hvarpå står: Anders Broman, f 1784, död 1843. Å andra sidan: Tacksamt minne
s. r.3Ett grönspräckligt marmormonument på en liten ättehög med inskrift J. J. Strömersten, Ph. m. Th. Cand. Rektor vid nya Elementarskolan i Stockholm, f. d. 29 Julii 1787, död d. 12 maj 1829, saknad af förmän, vänner och lärjungar.
XXIEtt monument af brun sten med inskrift: här förvaras minnet af Öfversten och Riddaren af Kongl. Wasa Orden, Välborne A. F. Wijnblad, f. d. 15 maj 1744, död d. 8 julii 1808. Samt dess kära maka, fru C. C. von Arbin f. d. 27 september 1746 död d. 4 junii 1839.
XXIIEtt monument med inskrift: Capiten Mechaniens Jakob Henrik Röngren, f. d. 28 mars 1756, död d. 26 december 1822. Att gagna var hans kall, Det ära med sig bär.
XXIIEtt monument af slipad gråsten, upburet af en sockel med inskrift Magnus Didrik Silfverberg, * d. 15 jan. 1786, ✝ d. 1 november 1852.

I qvarteret som går från stora kyrkoporten utefter stora gången till kyrkogårdsmurens större grindar samt den gången, som leder till Pastorsboställets gårdsplan, befinna sig följande monumenter.

XXIIIPå planen utanför stora kyrkoporten finnas 2ne liggande större stenar. Å den norra stenen synes aldrig något varit ristadt: På den södra läses:
Under denna steen hvilar små been
Christus är mitt lif och döden är min vinning
Phil. 1 Cap. v. 21.
Inom ett löfverks krans står
Kongl. mästerkocken, kyrkiowärden Lars Berg, som efter 42 års redlig vandel i herranom saligt insomnade d. 11 aug 1752
nederst står:
The saktfärdige varde borttagne för olyckorne och the som redelige vandrat hafva, komma till frijd och hvila uti theras kamrar. Es. Cap. 57, v. 2.
XXIV1En liggande flat sten: Denna Graf tillhörer Grosshandlaren, herr Christian Ebel samt barn och arfvingar 1789.
Ad Philipp Cap. 1.
Christus ist mein Leben, sterben ist mein Gewin
I mitten är ett vapen omgifvet af en krans, inom hvilken läser: D. Johannes Allbertus Huswedel, Catharina Ebeling Uxa.
nederst: von Sich(?), ihre Erben u. Erbuchmen(?) Erblius anno 1674.
s. r.2En liggande flat sten med inskrift: här hvilar den Redelige mannen; Pehr Nordvall, kramhandlare i Stockholm f. 1717, död 1774. Simon Sakunde(?) Bolagsman lät O. P. Eckman rista stenen.
XXV1Ett granitmonument, på hvilket å en der anbragt plåt läses Johan Hazelius, f. d. 18 junii 1758, död den 24 julii 1828.
2Ett granitmonument med inskrift: här hvilar Handelsmannen och Bryggaren Lorentz Westman Larsson, f. d. 20 dec. 1783, död d. 1 april 1830.
XXVI2Ett granitmonument med inskrift: här hvilar General-Majoren, förste adjutanten hos högsterlig(?) h. majestät konung Carl XIV Johan, ledamoten af k. Krigsvetenskaps akademin, Commendören af k. Svärdsordens stora kors och Riddaren af flera utländska ordnar, Wälborne herr Louis Marie de Camps, född i staden Pau uti Frankrike d. 13 jan. 1765, död d. 20 maj 1844. Hvad han i lifvet var, erkände hans konung som med flera nytiga förtroende-updrag hedrade honom. I lifvet älskad, efter döden saknad.
På andra sidan läses: här hvilar Fru Generalskan Pauline Angelique Virginie de Camps, född Lombard, född i Frankrike d. 6 mars 1793, dog d. 27 april 1841. Ömt sörjd af make, barn och anhörige.
XXVIEtt mindre marmormonument med inskrift: här hvilar Controllören P. A. Silverdahl kära maka U. M. Hellin, f. d. 15 aug 1785, död d. 8 julii 1823. Saknad och sörjd af man och barn.
XXVIIEtt mindre brunt marmormonument med inskrift: Hos Gud väntar en öm moder sin sörjande make och barn. A. C. L. 18 12/6 34.
s. r.Ett monument i fyrkant af (?), med inskrift: Paul Edvard Eurenius, f. d. 9 julii år 1824, död d. 22 april 1827.
s. r.Ett monument af gråsten med inskrift: Grefve Johan H. Tawast En af Rikets herrar, General af Infanteriet, f. i Finland d. 31 juli 1763 död i Stockholm d. 11 julii 1841. Inom samma stakett - ett mindre tackjerns monument med upphöjda bronsbokstäfver: Friherre Torsten Fredrik Tawast, f. d. 4 maj 1824, död d. 27 april 1826
Dina föräldrars glädje var kort. Deras saknad beständig.
XXVIIIEn liggande Grafsten med Inskrift: Dieses Grab undt Stein gehoret ihre konigl. maj wein Küpen seel. Daniel Ersenberch undt seine erben Ao 1694.
XXIXEtt monument af bronseradt tackjern med ett förgyldt kors ristadt uti. Inskrift Här hvilar vice Consuln. Ch. And. Tollie, f. 1813, död 1834. Vänner reste vården. På andra sidan läses: Främlingen, som ville hem til de sina, kom g(?)are till rätta hemmet och möter dem der.
s. r.Ett kors af sten, omslutet af en syrenhäck. Stenens inskrift: Hedda Bremer, den Gode, den Älskade
XXXEtt monument af gråsten. Inskrift: här hvilar Henrietta Charlotta Mariana Koskull, f. d. 21 feb 1785, d. d. 30 mars 1841.
s. r.En liggande sten, å hvilken ej något synes hafva varit ristadt.
XXXIEtt kors af gråsten upburet på fotställning. Inskrift: Olof Json Grahns maka, Carolina Amalia Trana, f. d. 16 dec. 1807, död den 22 feb. 1833 och son Carl Olof Engelbert, f. d. 19, död d. 20 feb 1833
Sv. Ps. B. No 477. v. 8.
På andra sidan läses: Olof Json Grahn, f. d. 3 juni 1802, död den 6 mars 1838. och son Fredrik Olof Mortimer, f. d. 26 okt. 1836 d. den 26 feb. 1838.
s. r.Ett litet kors af tackjern: 18 22/10 29
s. r.Ett granitmonument med inskrift: Här hvilar framl. Handelsmannen och Bryggaren J. E. Blommer k. maka, Carolina Christina, född Westman. f. d. 16 sept 1782 död d. 11 junii 1843.
s. r.En liggande grafsten med jernringar i hörnen. Inskriften: Cassören vid k. Fortificationen R. Jung och arfvingar. Anno 1754 Döde: han d. 7 maj 1775 och hon d. 4 augusti
XXXIEtt monument af brun marmor med inskrift: här hvila J. P. Leyholm, f. d. 12 mars 1769, död d. 26 augusti 1828 och dessa kära maka, Johanna född Eklöf, f. d. 27 april 1771, död d. 5 febr. 1849.
Ps. 483. v. 7. Ps. 477. v. 6.
XXXII1En liggande grafsten inom jernstakett med inskrift: Tillhörer Grosshandlaren i Stockholm Thomas Gottlieb Canzler samt maka, barn och arfvingar
s. r.2En sten med inskrift: N. E. Östlings, Grosshandlare. Reslig i lifvet. Saknad efter döden.
s. r.3En liggande grafsten med bokstäverna: A. W.
s. r.4En liggande grafsten med inskrift: Denna sten och köpta grafställe tillhörer såsom evärdelig egendom Inspektorn vid Carlbergs Kungsträdgård Herr Detloff Thörrell(?) föda d. dec. 1705 död den ... sam dess fru Charlotta Lundberg född d. ... oct. 1716 dödd d. 5 ... 1776. Samt 2ne barn, dottern Sophia Charlotta, f. d. 10 maj 1742, död d. 27 ... 1776 sonen Carl Henrik, f. d. 10 mars 1753, död d. 21 januarii ... The som redelige för sig vandrat hafva, komma till frid och hvila i theras kamrar. Es. 57. v. 2. Men thise döde skola lefva och med lekamen då upstå igen Sal. 2 v. 19.
XXXIIIEtt monument af sten, som är innefattadt i kyrkogårdsmuren bredvid Pastorsboställets uthus. Nederst står der ett Palmträd. Inskriften: Wedh thenna griftewård ligger begrafven Majtz Rikz Enke Drottningens Trotjenare Luste Gårdz Mestare widh Ulrikzdahl Ehreborne och Konsterfahrne Mäster Hans Jahn, född år 1643 d. 24 junii, död år 1705 den 16 september.
Som palmeträdet var hans lefverne på jorden. Så är ock nu hans själ, med palmer krönter vorden. Hans Ehreborne namn, som palm i blomma står, Och kroppens trötta stjälk Förväntar här sin våhr.

Söder om kyrkan från kyrkogårdsmuren utåt comministerbostället. Nära intill Poluska Grafchoret.

I     1En grönspräcklig marmorsten; öfverst en Eklöfskrans; derunder en Bröstbild. Inskriften: här hvilar StatsRådet m. m. Grefve Gustaf Fredrik Wirsén, född på Sveaborg d. 21 okt. 1779, död i Stockholm den 2 dec. 1827.
s. r.2Ett grafkors, upburet af mellanstycke och fotställning. På mellanstycket läses Ebba Elisabeth Piper, f 18 6/8 37. död 18 10/7 49. Ps. 477. v. 7.
II1Bredvid södra muren af Choret: Ett stenkors; på dess öfre del läser å ena sidan Fredrica Lindqvist, f. i Åbo 1786, död i Stockholm 1841. å andra sidan: Jag vet, att min förlossare lefver och han skall på sistone upväcka mig af jorden
IIIEtt monument af Elfdals porfyr. Inskriften: Grosshandlaren Carl A. Scharp, f. d. 30 april 1789, död d. 23 feb. 1848 och dess ömt älskade Dotter Sophia f. d. 3 April 1824, död d. 7 Julii 1847.
Utefter södra långsidan, det 1sta qvarter, som hittils varit bestämdt till aftalsplats
Ett monument af Granit med inskriften: Victualiehandlaren Jonas Bolander, f. 1762 24/8, död 1835 13/5. Stoftet här, Anden hos Gud, Minnet i saknande hjärtan
IVEtt monument af granit med inskrift: här hvilar Lieutenanten Fredrik Rosenqvists outrägligt älskade och saknade maka Julia Rosenqvist, f. d. 6 maj 1812, död den 24 julii 1848
Endast skalet har du, moderliga jord
Sjelva kärnan, god och mogen
Det är själen, ren och trogen
den tog Gud till Jesu bord!
Billigt ock att han det bästa får
Han som allting gifver,
Oss, som sörga, ändok återstår
Hoppet, hvilket evigt blifver
I syskonbädden ock: v. Häradshövdingen Carl Otto Rosenqvist f. d. 1 Julii 1813, d. d 18 Sept 1845.
VÅ den allmänna begrafningsplatsen finnes blott
En liggande grafsten med inskrift: här hvilar Kamreraren Johan Lorenz von Keppel, född 1730, död 1793. Sörgande efterlefvande resa denna minnesvård.
VIEtt monument af brun marmor med inskrift:
Tillhör
Portdirectören A. D. Lidün och dess arfvingar
VIIEtt kors af sten med mellanstycke och fotställning. Å mellanstycket läses: Till minne af Öfverjägmästaren C. H. von Hamm och dess maka S. C. Bucht samt arfvingar.
En sten med inskrift: Tillhörer M. Heerman och arfvingar.
VIIIEtt kors af granit hvarpå läses: Öfversten C. L. Lodes eferlemnade maka, Fru Eva Sofia Lode, född Tawast, f. d. 18 november 1767, död d. 26 maj 1852
IXEtt monument af brun marmor med bokstäfverna A. R. E., f. d. 19 Dec. 1782, död den 10 Okt. 1835 Sv. Ps. B No 491. v. 2. och A. C. E., f. d. 11 mars 1794 död d. 3 febr. 1838. Sv. Ps. B N. 492. v. 10 och 11.
XEn liggande grafsten med inskrift: Denna sten tillhörer Ehreborne och Konsterfarne Trädgårdsmästaren vid Kongl. Lustslottet Carlberg, h herr Andreas Wigersten och dess bröstarfvingar. Christus är mit lif och döden är min vinning. Phil. 1. v. 21. Anno 1759.
XIEn stående mindre gråsten med inskrift: här är nederlaggdt det förgängliga af Joh. P. Hollerman, f. d. 19 Oct. 1756 död d. 12 Dec. 1793.
XII1Ett granitmonument med inskrift: Fr. Sterky, f. d. 20 mars 1781, död den 28 feb. 1841 samt dess k. maka, Ch. Poudret, f. d. 30 april 1790 död d. 29 mars 1819
s. r.2Under en liggande sten med inskrift: Under denna sten förvaras den jordrika delen af f. d. Handelsmannen Hr Cloude Hendrich Poudret, född i staden Lausanne i Schweitz d. 18 maj 1726, död i Stockholm den 13 november 1789.
Jag hafver kämpat en god kamp. Jag hafver fullbordat loppet. Jag hafver hållit trona. Härefter är mig förvarad rättfärdighetens krona, hvilken honom mig gifva skall. 2 Tm 4. v. 18.

I sjelfva södra kyrkomuren finnes bredvid von Franckenska Grafchoret

1En stenskifva med Inskrift: Justitia Borgmästare från Nyen. Herr Gabriel Hinnels och dess kära makas, fru Anna Quillings samt k. barns och arfingars graf.
Apocab. 14. vers 13.
Salige äro de döde, som i herranom döö Ao 1712.
2Bredvid sista fönstret, en brun marmorskifva med inskrift:
C. C. Gjörwell
Nat. MDCCXXXI Den. MDCCCXI
Sibi et Suis.

Dessutom finnas det så kallade Poliska eller Palmsvärdska Grafchoret vid kyrkans östra sida och v. Franckenska å södra sidan. Det förra är nu mera tillfallet kyrkan och begagnas till grafsättning och någon gång till jordfästningar
Invid och ungefär i början af sista tredjedelen af norra kyrkogårdsmuren finnes det af Ålderman Vibom upförda gråstens-grafhuset, med jerndörrar i hvilka öppning är lemnad för bokstäfverna J. W.
Detta är en avskrift av en äldre handling. Intressanta uppgifter bör kontrolleras mot originalet.

Bild: Kjellberg & Åström 1874, Märkligare svenska kyrkor, Stockholm, s.12 Solna kyrka (Tillgänglig på https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:eod-40)I - V

V - XII

XII - XVI

XVII - XXII

XXII - XXVI

XXVII - XXXI

XXXI-XXXIII, I-III

IV-XII

1-2