burtu.se

Jordebok med verkliga brukare

Jordeböcker, Kopparbergs län, 1684:2
[RA/55201/55201.23]

Eftersläpningen i Dalarnas jordeböcker är stor. För Mora socken genomförs under 1600-talet endast en tydlig uppdatering efter en revning hösten 1626.[1] Därefter är jordeboken åter statisk. I Våmhus och Bonäs är t.ex. i stort sett samma bönder skrivna i 1825(!) års jordebok som i 1627 års dito.[2] Jordeböckerna kunde därför inte användas som underlag till skatteuppbörden i Dalarna. Istället användes fogdarnas uppbördsböcker.[3]

Men uppbördsböckerna verkar heller inte ha uppdaterats särskilt ofta. Vid vintertinget 1661 vill därför befallningsmannen Johan Arvidsson rätta de gamla mantalen som har blivit så mycket sönderbrutne och sönderdelade och upprätta en ny uppbördsbok på dhem som nu lefwa.[4] Den äldsta uppbördsboken som finns bevarad i arkiven är från 1671. Den utgår från den förlegade jordeboken men innehåller även mer aktuella gårdsföreträdare som brukade samma mantal.[5] Flertalet av de aktuella brukarna var dock döda innan 1671. T.ex. är Back Lars Nilsson (död 1668) upptagen under Nils Olofssons mantal i Storbyn, Våmhus. Det finns även bönder bland de aktuella brukarna som inte är upptagna i Mora AI:1 (1667-1684), t.ex. (Ribb) Hans Larsson (mtl t.o.m. 1664) under Ribb Lars Jonssons mantal i Storbyn. Troligen är uppbördsboken från 1671 en avskrift av uppbördsboken som Arvidsson beställde.

Den skillnad mellan jordeboken och uppbördsboken som nu uppstår påtalas av en kommission som besöker Dalarna 1684. Troligen är det detta som får till följd att jordebok 1684:2 upprättas.[3] Någon större arbetsinsats verkar man dock inte velat lägga ner. Den nya jordeboken är nämligen i det närmaste identisk med uppbördsboken från 1671, både vad gäller utformning och upptagna bönder.

Men trots att varken jordebok 1684:2 eller uppbördsboken från 1671 innehåller aktuella uppgifter kan de båda ge viktiga ledtrådar till många släktrelationer. Här anges nämligen inte bara vilka som brukade de gamla mantalen utan även hur stor varje andel var, vilket gör att det i många fall går att lista ut syster- och brodersdelar.


Bonees

s.234
Biörs Erick Matz Mant.4 3/32
Erich Larssons Mantahl5 27/64
Erich Hanssons Mantahl5 27/64
Olof Erichsson Mantahl5 61/64
Anders Joenssons Mantahl5 5/32
Ander Gummundz Mant.5 27/64
Jöns Swenssons Mantahl5 61/64
Myr Erich Matz Mantahl6 3/4
Sigfrid Nillssons Mantahl3 19/64
Erich Halfwardssons Mant.3 19/64
Swän Erichsson Mant.6 3/4
Hinders Lars Jöns Mant.5 27/64
Peder Swänssons Mantal3 9/16
Hans Larssons Man.6 31/64
Erich Nillssons Man.4 5/8
Jöns Matzsons Man.8 7/8
s.235
H. Anders i Gagnäf Mantal
Johan Israelson2 1/2
Peder Erichson2 3/4
Peder Snickare1/25 3/4
Look Jon Larss Mantahl4 57/64
Anders Larssons Mantahl6 31/64
Peder Nillssons Mant.4 57/64
Olof Oloffss Mantahl5 5/32
Hans Jonssons Mant.4 5/8
Oloff Matzsons Mantahl9 19/64
Kåhl Brita Enkias Man.
Litzle Kåhl Jöns Mason5
Lensman1/45 1/4
Knåpe Peder Halfwardz M.
Anders Person3 1/8
Ingeborg Enckias Mantahl
Back Hans Nillson1
Matz Pederson1/2
Guut Anders Larson1/2
Look Anders Jonson1
Diuß Matz Erson7/83 7/8
Anders Matzsons Mantahl
Loke Kerstin Enka3 3/4
s.236
Hindrick Oloffsons Man.
Officerare2 29/64
Cronan3/8
nog bör(?)13/649 1/32
Lars Anderssons Mantahl
Brita Enkia2 5/8
Guu Anders Erson1 5/84 1/4
Oloff Jönssons Mantahl
Kumble Swens hustru i Goophuuß1
Jöns Margreta34
Smedz Per Halfwardz M.
Knuut Per Anderson1 3/4
Kråke Anna Enckia1 3/43 1/2
Jon Pederssons Mantahl
Look Olof Jonson1 1/16
Becker Anders Jonson1 1/162 1/8

Biörkwasla

s.236
Oloff Jonssons Mantall
Hans Olson31/32
Olof Olson31/32
Kuse Per i Handsiö31/32
ho Marit i Bonees31/32
ho Anna i Biörkwasla31/64
Elin genta31/644 27/32
s.237
Lars Jonssons Mantahl
Karin Maßdotter1 3/4
Peder Jonson1 3/43 1/2
Jon Nillssons Mantahl
Hans Jonnson4 1/4
Peder Hanssons Mantahl
Anders Larsson1 5/8
Matz Anderson1 7/8
Lars Jonson i Noredt1/43 3/4
Michell Matzsons Mantahl
Jönß Jönßon1 1/2
Larß Michelson1 1/2
Matz Matzson2 1/4
Elin Matzdotter1/25 3/4
Jöns Gunnarssons Mantal
Jon Jönson1 1/2
Jöns Jonsson1 1/23
Matz Jönssons Mantal
Dito åborr mantalett33

Stoorbyen

s.237
Peder Olofssons Mant.
Olof Person2 1/2
Peder Erson24 1/2
Olof Anderssons Mantahl
Jönß Olson3 3/16
s.238
ho Marit3 3/16
Peder Olßon17 3/8
Erich Halfwardssons Man.
Jon Erichson2 3/4
Anders Larßon1 1/4
ho Karin Larsdotter1 1/45 1/4
Lars Oloffssons Mantahl
Olof Larßon4 1/2
Erich Erichssons Mantahl
Dito å mantalet2 1/2
Lars Halfardßon1
Karin Enkia1 3/45 1/4
Peder Nillssons Mantahl
Peder Pederson3 5/16
Trott Erich Jonson3 1/166 3/8
Nills Oloffssons Mantahl
Hans Nillson2 5/8
Lars Nillson2 1/2
Matz Person1
Lars Person17 1/8
Halfward Olofsz Mantahl
Larß Halfardßon1 21/32
Anders Jonson1
Anders Erichson1 1/2
s.239
Marit Halfardzdotter27/32
Brita Halfardzdotter23/32
Anna Halfardzdotter27/326 9/16
Oloff Erichssons Mantahl
Halfward Olßon1/2
Erich Olßon1
Olof Matzson1/2
ho Anna1/22 1/2
Erich Olofsons Mantahl
Anders Erichson2 1/8
Matz Person13 1/8
Litzle Lars Jonssons Mant.
Larß Larßon3 1/2
Halfward Nillsson Stooroxe
Jönß Halfardßon2 5/32
Halfard Olßon1 3/323 1/4
Lars Matzsons Mantahl
Larß Larson1 1/4
Matz Larßon1 1/4
Marit Larsdotter5/8
Olof Matzson2 1/85 1/4
Päder Pederssons Mantal
Erich Person4
Anna Enkia2 1/26 1/2
s.240
Ribbe Lars Jonssons Mantl.
Hanß Larßon4 1/2
Jönß Person1/2
Erich Erßon ibidem1 1/2
Anders Erichson1/2
Biörk Laße3/47 3/4
s.241
Oloff Halfwardssons Man.
ho Anna Enkia4 3/4
Lars Larson1 7/8
Erich Matzson i bonees17 5/8
Anders Sigfridz Man.
Olof Erichßon5 1/2
Lars Erichson1 3/4
Jon Erichson1 3/49

Heden

s.240
Jon Larssons Mantahl
Peder Erichson4 3/4
Halfward Larssons Mantahl
Nillß Hanßon1 1/4
Olof Person1/4
Matz Matzson1 1/42 3/4
Matz Matzssons Mantahl
Kerstin Enkia2 3/4
Anders Skomakar1 3/8
Karin Enkia1 3/85 1/2
Gothe Jöns Mantahl
Goot Anna genta2 5/8
s.241
Bäckie Olof Jonss Man.
Jon Jonson1 1/4
Matz Matzson1
Olof Person1/2
ho Anna2 1/2
Knutz Karin1 1/46 1/2
Anders Cnutssons Mantahl
Per Anderson1/2
Anders Larson1/2
Marit enkia1/4
Hans Jonson1/2
s.242
Karin Enkia1/4
Nillß Hanson i bonees1/22 1/2

Mohren

s.240
Peder Jönssons Mantahl
Olof Person å mantalet13/16
Peder Jönson Sparfen1 23/32
Anders Jonson Sparf1 23/32
s.241
Matz Person13/16
Stors Anna Olsdotter13/32
Mårtz Brita Olsdotter13/32
Olof Olßon13/32
Anders Erichson13/32
Erich Erson23/326 15/32
s.242
Jon Pederssons Mantahl
Peder Jonson1 1/2
Matz Jonson1 5/8
Jöns Halfardßon3/4
Laßiß Lars Larßon7/84 3/4
Erich Nillssons Mantahl
Dito å mantalet5 1/2
Oloff Nillssons Man.
Sääß Peer Olßon1 5/16
Margeta Olsdotter21/32
Elin Olsdotter21/32
Karin Olsdotter21/32
Nillß Hanson i Lindbeck3 1/166 11/32

Bäck

s.242
Olof Olofz Mantahl
ho Ingeborg1
Look Matz Erson1 1/2
Bäcke ho Anna i mohren1
Rijsa Olof Olson3/4
s.243
Anders Erichson1/2
Olof Larson3/4
ho Anna i bäck1/2
Matz Swenson i Storbyn17
Erich Nillssons Mantahl
Matz Erichson4 1/4
Olof Olßon1 1/45 1/2
Matz Olofssons Mantahl
ho Märit änkia1 7/8
Larß Matzson3/4
Matz Erichson3/4
Anders Matzson1 7/85 1/4
Kerstin Enckias Mantahl
Peder Erichson5
Lars Larssons Mantahl
Per Halfardson1
Karin genta1 1/2
Hans Nillson1 1/2
Matz Person2 1/32
Erich Nillson1/45 9/12
Oloff Jacobssons Man.
Matz Michelson4 3/4
Erich Pederson3/4
Lars Olson1 1/27
s.244
Michel Matzsons Man.
Matz Michelson7/8
Matz Erichson1
Anders Nillson12 7/8
Diuse Per Erichs Mantal
Erich Pärson2 1/2
Erich Jonson2 1/25
Bengt Pederssons Man.
Hanß Olson3
Erich Larßon36
Erich Larssons Mantahl
Dito sielf åbor2 1/8
Peder Larson2 1/84 1/4
Buss Erich Pederssons Man.
Matz Person4 3/4
Anders Jönson1
Matz Erichson1
Lensman Per Mason1/2
Erich Larson i Kråkb.3/8
Jöns Olson i kyrkeb: och Orsa Sn1/44 1/8
Swen Oloffssons Mantahl
Olof Pederßon1
Matz Swenson2 1/83 1/8

Lindbeck

s.245
Lars Perssons Elin Enckias M.
Dito å mantalet6 1/8
Myr Erich Matzson1 1/27 5/8
Erich Ericksons Mantahl
Olof Erichson3 3/4
Hans Nillssons Mantahl
ho Marit1 1/2
Anders Hanßon3 1/25
Anna Enckias Mantahl
Lars Olson2
Anna Enkia2 1/44 1/4
Mårtn Matzsons Mantahl
Olof Anderßon3 3/4
Matz Jönßon1 3/4
Kerstin Matzdotter3/4
Anders Jönson1
Brita Maßdotter i Kråkberg3/48
Peder Erichssons Man.
Peder Olson4 3/4
Swen Swenson2 1/2
Peder Pederson1/47 1/2
Kiänge Anders Larss Man.
h. Elin2 1/8
s.246
Anders Larson1 1/16
Matz Anderson1 1/164 1/4
Foss Jon Pederssons Man.
Peder Jonson3
Märit Jönßdotter14
Lars Nillssons Mantahl
Matz Larson4 1/2
Jöran Nillson2
Kerstin och Börta1/8
Matteß Nillßon28 5/8
Foss Oloff Perssons Mant.
Dito å mantalet9 1/8
Hans Oloffssons Mantahl
Lars Erichson1 3/4
Matz Person2 1/8
Anders Larson1
Erich Anderson1/2
Knåås Elin5/86
Lars Elianssons Mantahl
Anders Larson2 3/8
Peder Jonssons Mantahl
Jöns Pederson1 25/32
Karin Jönsdr genta3/4
s.247
Hanß Larson1/2
Erich Erichßon1 1/4
Matz Person3/45 1/32
Anders Cnutssons Mantahl
Jönß Anderson3 1/4
Knutz Anna medh systren3 1/46 1/2
Hans Erichsons Mantahl
Matz Larson Träfoot2 3/4
Kerstin Enkia2 3/45 1/2

Bakgrundsbild: Jordeböcker, Kopparbergs län, 1684:2 s.238 [RA/55201/55201.23]

Detta är en avskrift av en äldre handling. Intressanta uppgifter bör kontrolleras mot originalet.

De aktuella brukarnas andel av mantalet är givet i den andra kolumnen och summan av andelarna i den tredje. Enheter till dessa kolumner är inte givet någonstans i volymen. Vid denna tid i norra Dalarna betalades den årliga räntan med ved till koppargruvan i Falun. Sannolikt anges här hur mycket ved i stavrum var och en skulle betala.


s.234

s.235

s.236

s.237

s.238

s.239

s.240

s.241

s.242

s.243

s.244

s.245

s.246

s.247