burtu.se

Orsa kompani 26/7 1708

Länsstyrelsen i Koppabergs län, Landskontoret 1626-1957, Övriga handlingar angående krigsmakten, GIee:4 (1659-1791) [ULA/12903/11/]


Anteckning upp Orßa Compagnie sampt soldaternas löhningar i Swerige Pro Anno 1708


Corporaler och gemena
1Corp. Erich Larßon Reenlembnar sin löhn till sina barn
2Olof Jönßon Stuutlöhnen insättes i Ohre kiörckia
3Erich Jönßon Ländsmansammaledes
4Olof Hanßon Roparelembnar till sin hustru lönen
5Mattz Johanßon Giftingtill sin hustro
6Erich Perßon Wåghalssammaledes
7Jöns Hanßon Dundertill sin fader
8Hans Joenß. Skymmellönen insättes i Ohre kiörcka
9Olof Erichßon Knyppelltill sin fader
10Joen Pärßon Ungersammaledes
11Michell Mattß Räfinsättes lönen i Ohre kiörckia
12Anders Larßon Jutelönen insättes i Orßa kiörckia
13Starck
14Jöns Anderßon Tiädärsätter lönen hos sin hufwudbonde
15Michell Olßon Lijtenlönen tager hustrun
16Erich Nielßon Skatasätter löhnen hoos sin hufwudbonde
17Andes Danielß. Tänninglönen till sin hustru
18Joen Jonnß. Rasklönen sättes i Orßa kiörckia
19Erich Hanß Hammarlönen får modren
20Hans Jönßon Tånglönen tager brodernn
21Gudmund Michelß. Ränarelönen tager modren
22Anders Jöranß. Dunderhakelönen tager hustrun
23Anders Jönßon Dambaresammaledes
24Erich Larßon Qwäckinsätter lönen i Orßa
25Corp. Mats And. Bältarelönen tager hustrun
26Anders Larßon Trätadrygsammaledes
27Johan Johanßon Ståhlelönen till sin fader
28Olof Perßon Brömshustrun tager lönen
29Erich Anderßon Tattarelönen sättes i Orßa kiörckia
30Peer Olofß. Warghlönen till sin hustru
31Olof Erichßon Fläckfadren tager lönen
32Peer Hanßon Frijmodighufwudbonden tager hans lön
33Joen Jönßon Pimbstill sin hustru lönen
34Hans Nielßon Tyskfadren tager lönen
35Joen Michellßon Ståbijmodren skall taga lönen
36Anders Hallfwarß. Modigvacant
37Erich Jönßon Skyttföräldrarna tager hans
38Joen Joenß Katthustru skall taga lönen
39Gustaf Erß. Träfathhufwudbond tager lönen
40Anders Hanß. Skarphustrun tager lönen
41Lars Mattßon Lappmodren tager lönnen
42Erich Hinderßon Trogenhust. tager lönen
43Niels Hanßon Öhrnmodren tager lönen
44Lars Larßon Fäijenföräldrarna tager lönen
45Olof Olofßon Fyrbollhustrun tager lönen
46Ifwar Ifwarßon Springaremodren tager lönen
47Jöns Jonßon Snällsammaledes
48Pähr Olofßon Bryggare?
49Corp. Erich Anderß. Tupphustrun tager lönen
50Peer Erichßon Råbåcksammaledes
51Olof Larßon Ulbåckmodren tager lönen
52Luut
53Erich Erichßon Dunderkartoumodren tager lönen
54Hans Erichßon Giärßlönen ? till hufwudbonde
55Mattz Erichßon Pålackfadren tager lönen
56Michell Erichßon Kaijalönen skall hust: taga
57Niels Nielßon Ryßhufwudbonden tager hans lön
58Olof Erichßon Hackahufwudbonden tager hans lön
59Joen Hanßon Nafwarehufwudbonden tager lönen
60Hans Perßon Stäflinghustrun tager lönen
61Anders Jonßon Grundbrodren skall taga lönen
62Hans Larßon Rullbusklönen lefwereras till modren
63Joen Mattß. Frijarnhufwudbond: skall taga lönen
64Joen Hanßon Styfwerlönen tager hustrun
65Erich Joenß. Råågeetfadren tager hans lön
66Spennare
67Erich Joenßon Grååmodren skall taga hans lön
68Olof Perßon Sturkhufwudbond: skall taga lönen
69Lars Hanßon Blacklönen tager hustrun
70Anders And: Meenlööshufwudbond: skall taga lönen
71Joen Nielß. Strömstarelönen sättes i Orßa kiörckia
72Erich Mattß Snabbmodren skall taga lönen
73Corp. Erich Erichß. Eflinglönen skall sättes i Orßa kiörckia
74Olof Jönßon Loomföräldrarna skalla taga lönen
75Niels Nielß. Kiöpmanhustrun tager lönen
76Hind: Hinderß. Kallmarsknechtsammaledes
77Flaterskalle
78Jöns Jönßon Glaadhföräldrarna tager lönen
79Lars Larsßon Aborrehustrun tager lönen
80Anders Hanß Trafwarelönen sättes i Orßa kiörckia
81Michell Johanßon Mörtsammaledes
82Joen Anderß. Steenberghustrun tager lönen
83Jöns Olofßon Snittmodren tager lönen
84Hans Hansßon Bruussammaledes
85Olof Hinderßon Stöörlönen sättes i Orßa kiörckia
86Hans Hansßon Wiborghföräldrarna skall taga lönen
87Lars Larßon Giööshustrun tager lönen
88Olof Hanßon Altidgladsammaledes
89Joen Perßon Spaderknechthufwudbond: skall taga lönen
90Erich Perßon Pampmod: tager lönen i förwahr
91Lars Larßon Swahnlönen skall sättias i Orßa kiörka
92Erich Hanßon Spaniorfastren tager lönen i förwar
93Hindrich Jönß. Gullbrandhustrun tager lönen
94Peer Anderßon Koxlönen sättes i kiörkian
95Anders Nielßon Frisklönen skall stå hos hufwudbond:
96Per Anderßon Frusenlönen sättes i Mora kiörkia
97Corp. Erich Mattß Guckuhustrun tager lönen
98Peer Erichßon Knaggsammaledes
99Hindrich Perßon Lustigvacant
100Erich Hanßon Lärckiahustrun tager lönen
101Anders Erichßon Blomsammaledes
102Mattz Larßon Hackmeeslönen insättes hos modren
103Erich Jöranßon Sparflönen sättes hoos hufwudbonden
104Joen Hanßon Bruunhustrun skall taga lönen
105Mattz Olofßon Ryttarefadren skall taga lönen
106Anders Olofßon Falckfadren skall taga lönen
107Erich Danielßon Muskswågren skall taga lönen
108Erich Anderß Karniffelhustrun skall taga lönen
109Johan Johanßon Giössammaledes
110Hans Hanßon Snickaredeßlikest(?)
111Anders Jönßon Wakenmodren skall förwahra lönen
112Jöran Nielßon Lillehustrun tager hans lön
113Erich Erichßon Blåålönen insättes i Mora kiörckia
114Lars Larßon Couragieswärfadren tager lönen i förwar
115Erich Danielßon Giäfleboinsättes i Orßa kiörckia
116Mattz Mattßon Skalleinsättes i Elfdahls kiörckia
117Per Olofßon Hilldringhhustrun tager hans lön
118Lars Erichßon Fougdebrod: förwarar hans löhn
119Mattz Larßon Friskoppinsättes i Elfdahls kiörckia
120Frantz Johanßon Ugglahustrun skall taga lönen
121Corp. Lars Larß Styrwåltsammaledes
122Olof Anderßon Knijfskall sättias i Elfdahls kiörckia
123Olof Påhlßon ÖhrfijhlErich Larß. på näset skall förwara lönen
124Anders Anderß. Klittmodren skall taga lönen
125Erich Mattß. Hwaßbrodren tager hans löhn
126Peer Hanßon Röölönen sättes i Elfdahls kiörckia
127Hans Mattßon Långhsammaledes
128Anders Jacobßon Efwersberghustrun skall taga lönen
129Erich Perßon Höökskall förwaras i Elfdahls kiörckia
130Mattz Perßon Glädiefadren skall taga lönen
131Anders Perßon Dragounbrodren skall förwara lönen
132Erich Olofßon Luuboro(?)fadren tager lönen
133Stare
134Olof Joenßon Tigerskall sättias lönen i kiörckian
135Håkan Anderß. Finnehustrun tager lönen
136Olof Perßon Orrelönen sättes i Elfdahls kiörckia
137Erich Perßon Grabbsammaledes
138Olof Joenß. Dufwafadren skall taga lönen
139Peer Mattßon Skrittfadren skall taga lönen
140Daniel Nielß. Grubbsammaledes
141Jöns Olofßon Nääswijslönen skall sättias i Elfdahls kiörckia
142Jöns Anderßon Stråhlerotbonde skall förwara lönen
143Erich Erichßon Ufsammaledes
144Olof Erßon Eckornbrodren skall taga lönen
145Joen Erichß. Morianlönen sättes i kiörckian
146Lars Anderß Wijkhustrun skall taga lönen
147Peer Joenß. Getinglönen sättes i kiörkian
148Olof Anderß. Hollandarnfadren tager lönen i förwahr
149Swen Olofß. Hiortsammaledes
150Erich Nielßon Golliatsammaledes
R: J: V: Lewenwold

Efter denna rulla och soldaternas egen begiäran disponeras deras löner i landet, hwadför en hwar kan öfrigt wara sedan regmentz skrifwaren uthbetahlt till dhe af gångnes eller dhe dödas arfwingar hwad hwar och en af deras fordringar här tagit att hemma återbetahla efter med fölljande oppsattz. Moilow d. 26 Julii Anno 1708

Gustaf Hind. Siegrooth

Detta är en avskrift av en äldre handling. Intressanta uppgifter bör kontrolleras mot originalet.

Efter slaget vid Holowczyn 4/7 1708 stannade den svenska armn i Mohilow i dagens Vitryssland. Här upprättades bl.a. denna lista där soldaterna angivit till vem eller till vad deras lön skulle utbetalas.

Detta är också bland de sista livstecknen från Orsa kompani innan slaget vid Poltava då kompaniet förintades. Av nära 150 man återvände endast 11 ur rysk fångenskap.